Back
punkae

ศ. พญ. พรรณแข มไหสวริยะ

Instructor
  • ที่ปรึกษาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  • กรรมการในคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนชุดกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล