Back

การดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตร

แบบที่ 1 จากหน้าหลักสูตรที่เข้ารับการอบรม

  1. Log In เข้าใช้งานระบบ
  2. เลือกกด VIEW MORE ในหลักสูตรที่เข้ารับการอบรม
  3. กดปุ่ม CERTIFICATE จะปรากฎหน้าต่างแสดงภาพใบประกาศนียบัตร
  4. เลื่อน Scroll bar มาที่ด้านล่างสุด จะพบปุ่มดาวน์โหลด

แบบที่ 2 จากเมนู MEMBER 

  1. Log In เข้าใช้งานระบบ
  2. เลือกเมนู MEMBER ด้านบนของหน้าจอ และเลือกเมนูย่อย My Records
  3. เลือกเมนู Certificates ด้านข้าง จะพบรูปใบประกาศนียบัตร
  4. กดที่ชื่อหลักสูตรที่ต้องการดาวน์โหลด ระบบจะเปลี่ยนมาหน้าหลักสูตรนั้นๆ
  5. กดปุ่ม CERTIFICATE จะปรากฎหน้าต่างแสดงภาพใบประกาศนียบัตร
  6. เลื่อน Scroll bar มาที่ด้านล่างสุด จะพบปุ่มดาวน์โหลด