Back
Jaranit

รศ. ดร. จรณิต แก้วกังวาล

Instructor
  • ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ที่ปรึกษาภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน และศูนย์ความเป็นเลิศทางสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสาธารณสุข (BIOPHICS) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล