Back
Nithipan

พ.อ. ผศ. นพ. นิธิพันธ์ สุขสุเมฆ

Instructor
  • อาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • กรรมการในคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล