Back
62-03_Mondha-1

รศ. ดร. มณฑา เก่งการพานิช

Instructor
  • ประธานคณะกรรมการหลักสูตร วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • กรรมการในคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล