Back
vice2

นางพรพิมล อดัมส์

Instructor
  • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  • กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล