สมัครสมาชิก

 • รหัสผ่านควรมีความยาวอย่างน้อย 7 ตัวอักษร โดยต้องมีอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์ เช่น ! " ? $ % ^ & )

 • กรุณากรอก คำนำหน้า ให้ถูกต้องเพื่อนำไปแสดงในใบประกาศนียบัตร (Certification)

 • กรุณากรอก ชื่อ ให้ถูกต้องเพื่อนำไปแสดงในใบประกาศนียบัตร (Certification)

 • กรุณากรอก นามสกุล ให้ถูกต้องเพื่อนำไปแสดงในใบประกาศนียบัตร (Certification)

 • ที่อยู่ (Address) ที่สามารถติดต่อได้จริง

 • เบอร์โทรศัพท์ (Tel.) ที่สามารถติดต่อได้สะดวก ตัวอย่างเช่น +662-8496223 หรือ +6681-1234567

 • Custom

 • โปรดระบุหน่วยงาน / ส่วนงานที่สังกัด

 • โปรดระบุ บริษัท/สถาบัน/หน่วยงาน ที่สังกัด หากเป็นบุคคลภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ระบุว่า "-"

 • Custom

 • สถานะ (Status)

 • Free
 • 1. โปรดยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน ผ่าน E-Mail ที่สมัครไว้ ก่อนเข้าใช้งานโปรแกรม 2. ศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรักษาความปลอดภัยของระบบ ด้วยการลบข้อมูลการใช้งานและบัญชีของผู้ลงทะเบียนที่ไม่ได้ทำการยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน ผ่าน E-Mail ที่สมัครไว้ ภายใน 2 วัน นับจากวันที่สมัคร